Acte normative care reglementează organizarea si funcționarea autoritatilor sau
instituțiilor publice

 1. Constituția României;
 2. Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicata in Monitorul Oficial nr.555/2019;
 3. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările cu completările ulterioare;
 4. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările cu completările ulterioare;
 5. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
 6. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării in invatamantul preșcolar al copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările cu completările ulterioare;
 7. Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările cu completările ulterioare;
 8. U.G. nr. 11/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, cu modificările cu completările ulterioare;
 9. Legea nr. 292/2011 privind legea asistentei sociale, cu modificările cu completările ulterioare;
 10. Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările cu completările ulterioare;
 11. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, r cu modificările cu completările ulterioare;
 12. Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu modificările cu completările ulterioare;
 13. Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse intre 0-12 luni, republicata cu modificările cu completările ulterioare;
 14. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările cu completările ulterioare;
 15. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor, cu modificările cu completările ulterioare;
 16. Legea nr. 52/2003 privind transparnta decizionala in administrația publica, cu modificările cu completările ulterioare;
 17. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările cu completările ulterioare;
 18. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea ecsecutarii lucrărilor de construcții, cu modificările cu completările ulterioare;
 19. Legea nr. 82/1991 privind legea contabilității, cu modificările cu completările ulterioare;
 20. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările cu completările ulterioare;
 21. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările cu completările ulterioare;
 22. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic a unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 06.03.1945-22.12.1989, cu modificările cu completările ulterioare;
 23. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările cu completările ulterioare;
 24. Legea nr. 53/2003 privind codul muncii cu modificările si completările ulterioare, cu modificările cu completările ulterioare;
 25. Ordonanța nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverințelor de către autoritatile publice centrale si locale;
 26. Legea nr. 319/2006, a securității si sanatatii in munca, cu modificările cu completările ulterioare;
 27. U.G. nr. 195/2005 provind protecția mediului;
 28. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996;
 29. Instuctiuni privind activitatea de arhiba la creatori si deținători de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996;
 30. Regulament (UE) 679/2016 PRIVIND PREOTECTI PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE SI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 95/46 C.E. (Regulamentul general privind protecția datelor).