Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau instituitiei publice :

     Cadrul legislativ utilizat de institutia noastra cuprinde urmatoarele acte normative:

 

–          Constituţia României, republicată;

–          Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

–          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;;

–          Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–       Legea nr.61/1993 cu modificarile si completarile ulterioare,privind alocatia de stat pentru copii,

–          Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 – Legea contabilităţii, republicată;;

–          Legea nr. 137/1995  privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–         Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legea 416/2001 privind venitul  minim garantat ;

–          Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

–          Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

–        Legea 448/2006 privind promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap;

–          Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;;

–          Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

–          Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;

–          Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

–          H.G. nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;

–          Ordonanta nr.33/30.01.2002,actualizata in anul 2018 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor  de la registrul agricol;

–       Legii nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;

–      Legea nr. 277/2010- privind  alocatia pentru sustinerea familiei ;

–      Legea nr.248/2015-privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita ;

–          Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

–          O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–          O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare;

–          O.U.G. nr. 8/2004 – privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere;

–          O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

–          Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

–          Ordinul nr. 447/2007 al Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform art. 172 din O.G. nr. 92/2003, republicată;

–       Legea nr.272/2004-privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

–          Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007;

–          Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal;

–          Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Fantanele,jud.Iasi şi dispoziţii ale Primarului.

–       Legea 321/2001-privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni;

–       Legea Arhivelor Nationale nr.16/1996-actualizata

–      Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente,aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217/1996;

–     HG nr.583/2016-privind Strategia Nationala Anticoruptie;

–     OUG nr.111/2010-privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului,actualizata ;

–      Legea 227/2015-privind Codul Fiscal;

–      Legea nr.119/1996- cu privire la actele de stare civila,actualizata;

–      Legea nr.677//2001-privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

–    REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

–      Ordinul nr.734/480/1003/3727/2015 –privind aprobarea Normelor thnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 actualizat in 2018;

–     Legea nr.17/2014-privind vanzarea terenurilor extravilane;

–     Legea nr.70/2018 –privind modificarea si completarea Legii nr.145/2014 privind eliberarea atestatului de producator;

–      Legea nr.207/2015-privind codul de procedura fiscal;

–      Ordonanta nr.2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor.

–      Legea nr.117/2006-privind rectificarea actelor de stare civila;

–      Legea nr.28/2008-privind Registrul agricol,cu modificarile si completarile ulterioare;

–       Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;